?
SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア
SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年3月上旬 入荷予定 ] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア
セール 定番

SHAKA(シャカ)公式オンラインストア

[SALE] SHAKA スポーツ サンダル X-PACKER COWHAIR [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-153

通常価格 ¥8,580
通常価格 ¥14,300 セール価格 ¥8,580
セール 売り切れ
税込み。 配送料はチェックアウト時に計算されます。
 
Color
サイズ
    
   
  
 • SHAKA NEW LOGO CONCEPT

  「シャカ」は、2023SSからリニューアルいたします。

  このロゴマークは『行こう。自由だ。』というSHAKAのメッセージを視覚化したものであり、新しいVISIONのシンボルです。

  丸いフォルムは豊かな地球を、柔らかな曲線は縦横無尽に自由に地球の隅々まで歩き回る姿や辿った足跡を表現しています。

  また、上部の鋭角を雄大な山脈に、下部の曲線を重なる波と見立てることで、SHAKAを履くことで手にできる新しい世界の風景と見ることもできます。
 • PRODUCT DESCRIPTION

  DAILY-OUTDOOR — アーバンなルックスが人気のスライドサンダルに雰囲気抜群なアニマル感あふれるカウヘアーを掛け合わせました

  足を包み込む安定感のある幅広テープで甲を大きく覆ったデザインが特徴的なSHAKA(シャカ)定番のスライドサンダル『X-PACKER(エックスパッカー)』のアッパーにツヤとハリが有り高級感あふれる本革素材、COWHAIR(カウヘアー)を使用した『X-PACKER COWHAIR』。

  かかとストラップが無い気軽なつっかけタイプながら甲部分は面ファスナー(ベルクロ)になっているのでフィット感も簡単に調整可能。

  アニマル感がラフな印象になり過ぎないように、ソールパターンとテープをブラックにすることで全体が引き締まりシックなアクセントが効いた印象になりました。
  ささっとデイリーにお楽しみいただけます。

  カジュアルからアーバンアウトドア、スタイリッシュで大人なコーディネートにも相性抜群。

  街、旅行、アウトドア、フェス・・・あらゆるシーンで皆様のお供として活躍してくれる1足となっています。


  No. SK-153
  MATERIAL 甲:牛革 底:合成底
  MADE IN INDONESIA
  MORE INFOMATION
 • SHAKA NEW LOGO CONCEPT

  「シャカ」は、2023SSからリニューアルいたします。

  SHAKA シャカ フットウェアブランド スポーツサンダル スニーカーサンダル シューズ ブーツ スポーツ サンダル メンズ レディース ユニセックス キッズ 旅行 アウトドア 街履き 春 夏 秋 冬 SHAKA公式サイト SHAKA公式オンラインストア
  このロゴマークは『行こう。自由だ。』というSHAKAのメッセージを視覚化したものであり、新しいVISIONのシンボルです。

  丸いフォルムは豊かな地球を、柔らかな曲線は縦横無尽に自由に地球の隅々まで歩き回る姿や辿った足跡を表現しています。

  また、上部の鋭角を雄大な山脈に、下部の曲線を重なる波と見立てることで、SHAKAを履くことで手にできる新しい世界の風景と見ることもできます。
 • PRODUCT DESCRIPTION

  DAILY-OUTDOOR — アーバンなルックスが人気のスライドサンダルに雰囲気抜群なアニマル感あふれるカウヘアーを掛け合わせました

  SHAKA シャカ フットウェアブランド スポーツサンダル スニーカーサンダル シューズ ブーツ スポーツ サンダル メンズ レディース ユニセックス キッズ 旅行 アウトドア 街履き 春 夏 秋 冬 SHAKA公式サイト SHAKA公式オンラインストア
  足を包み込む安定感のある幅広テープで甲を大きく覆ったデザインが特徴的なSHAKA(シャカ)定番のスライドサンダル『X-PACKER(エックスパッカー)』のアッパーにツヤとハリが有り高級感あふれる本革素材、COWHAIR(カウヘアー)を使用した『X-PACKER COWHAIR』。

  かかとストラップが無い気軽なつっかけタイプながら甲部分は面ファスナー(ベルクロ)になっているのでフィット感も簡単に調整可能。

  アニマル感がラフな印象になり過ぎないように、ソールパターンとテープをブラックにすることで全体が引き締まりシックなアクセントが効いた印象になりました。
  ささっとデイリーにお楽しみいただけます。

  カジュアルからアーバンアウトドア、スタイリッシュで大人なコーディネートにも相性抜群。

  街、旅行、アウトドア、フェス・・・あらゆるシーンで皆様のお供として活躍してくれる1足となっています。


  No. SK-153
  MATERIAL 甲:牛革 底:合成底
  MADE IN INDONESIA
  MORE INFOMATION
 • FUNCTION

  機能

  • SHAKAが誇るオリジナルSOLE
  • Recycled PET WEBBING TAPE
  • ATTENTION
  • SOLE TYPE

   ORIGINAL SOLE TYPE

   創業時から変わらない、SHAKAを代表するオリジナルパターンのアウトソール。サメの歯のような形状のシャークトゥースグリップが地面をとらえ、抜群のグリップ力を発揮します。土踏まず部分はアーチ型に反り返り、足にフィットして歩行をサポート。つま先のバンパーにも特徴があり、一目でSHAKAと分かるアイコンになっています。

  • alternate text

   "WALK THE SUSTAINABLE WAY"

   SHAKAはサスティナブルの取り組みとして、ポリプロピレン(ウェビング)テープに、GLOBAL RECYCLED STANDARDの審査を通った、使用済ペットボトルから再生されたリサイクルポリエステル繊維を使用しています。

  • 【ご注意ください】

   ※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度、お手持ちのスマートフォン、PCの画面設定により実物と色味が異なる場合がございます。 またサンプルを使用して撮影をしている場合表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。 ※着用、お取り扱いの際は、商品についている品質表示とアテンションタグを必ずご確認下さい。

  • SHAKAが誇るオリジナルSOLE
  • Recycled PET WEBBING TAPE
  • ATTENTION
  • alternate text

   ORIGINAL SOLE TYPE

   創業時から変わらない、SHAKAを代表するオリジナルパターンのアウトソール。サメの歯のような形状のシャークトゥースグリップが地面をとらえ、抜群のグリップ力を発揮します。土踏まず部分はアーチ型に反り返り、足にフィットして歩行をサポート。つま先のバンパーにも特徴があり、一目でSHAKAと分かるアイコンになっています。

  • alternate text

   "WALK THE SUSTAINABLE WAY"

   SHAKAはサスティナブルの取り組みとして、ポリプロピレン(ウェビング)テープに、GLOBAL RECYCLED STANDARDの審査を通った、使用済ペットボトルから再生されたリサイクルポリエステル繊維を使用しています。

  • 【ご注意ください】

   ※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度、お手持ちのスマートフォン、PCの画面設定により実物と色味が異なる場合がございます。 またサンプルを使用して撮影をしている場合表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。 ※着用、お取り扱いの際は、商品についている品質表示とアテンションタグを必ずご確認下さい。

  • 品番 品名 SK-153 X-PACKER COWHAIR
   ソール ORIGINAL SOLE
   素材 甲:牛革 底:合成底
   原産国 INDONESIA
   FITTING 普通
  • ORIGINAL SOLE
   Size(US) 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   Size(cm) 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   足長(mm) 220 231 238 247 257 266 276 285 295
   幅(mm) 69 71 73 75 79 82 85 89 92
   ヒール高さ(mm) 35 35 35 35 35 35 35 35 35

   ※寸法は参考値としてご利用ください。

   ※足長(mm)、幅(mm)はインソール部にて計測しています。

   幅(mm)はバンド差し込み間の寸法となります。

   ※生産時の部材や仕様による個体差、採寸時の測定個人差による多少の寸法誤差があります。

  レビュー

  Customer Reviews

  Be the first to write a review
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)