?
SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア
SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア
セール 定番

SHAKA(シャカ)公式オンラインストア

[SALE/対象外有り] SHAKA スポーツ サンダル WEEKENDER KILT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-221

通常価格 ¥9,240
通常価格 ¥13,200 セール価格 ¥9,240
セール 売り切れ
税込み。 配送料はチェックアウト時に計算されます。
 
Color
Size
    
   
  
 • SHAKA NEW LOGO CONCEPT

  「シャカ」は、2023SSからリニューアルいたします。

  このロゴマークは『行こう。自由だ。』というSHAKAのメッセージを視覚化したものであり、新しいVISIONのシンボルです。

  丸いフォルムは豊かな地球を、柔らかな曲線は縦横無尽に自由に地球の隅々まで歩き回る姿や辿った足跡を表現しています。

  また、上部の鋭角を雄大な山脈に、下部の曲線を重なる波と見立てることで、SHAKAを履くことで手にできる新しい世界の風景と見ることもできます。
 • PRODUCT DESCRIPTION

  DAILY-URBAN — 取り外しのできるキルト飾りが夏のシンプルスタイルに華を添えてくれるSHAKAのスポサン

  シンプルな2本テープのコンビネーションがアーバンな印象のSHAKA(シャカ)定番スポーツサンダルにトレンド感もあるキルトを組み合わせた、2022年に登場しメディアでも話題を集めメンズ・レディースともに大好評を得た4wayスポサン『WEEKENDER KILT(ウィークエンダーキルト)』。

  アッパーの太さが異なるウェビングテープのベルクロでフィット感を調整できる、スタイリングを選ばないベーシックなデザインのスポーツサンダルをベースに、取り外しができるトラッド感のあるキルトパーツを装着。
  かかと部分のバックストラップもサイドのフックで取り外し可能になっており、しっかりホールドさせてスポサンらしくアクティブに履いても、外して気楽につっかけ感覚でも歩きやすいスライドサンダルとしてもお楽しみいただける嬉しい4way仕様のキルトサンダルになっています。

  ストラップ部分にはサステナブルな再生素材のリサイクルポリエステル繊維を使用し、強度と足当たりの良さを両立するベストなバランスを探り、コットンライクな風合いでナチュラルなルックスに仕上げました。

  アウトソールにはSHAKAを象徴するサメの歯のような形状が街履きでもアウトドアの地面でも高いグリップ力と誇る、オリジナルソールを使用。
  つま先のバンパー、足裏にフィットする土踏まずの適度な反り返りが特徴的なアイコニックなソールデザインとなっています。
  ミッドソールにはクッション性に優れたEVA素材を使用し、足の運びを楽にしてくれて軽快で歩きやすい快適な履き心地をサポートしてくれます。

  2023年春夏はブラックやモカ、トープの落ち着いた色合いの定番カラーに程よく足元にワンポイントを添えてくれる新色のデニムを加え、ワントーンで大人な印象のユニセックスでお楽しみいただける全4色展開のスポサンに。
  丸洗いも可能なので衛生面やにおい対策もしやすい点も嬉しいポイント。

  カジュアルなメンズスタイルならデニムやミリタリーパンツでラフに、アーバンアクティブに決めるならトラックパンツやスウェットショートパンツで。スラックスやチノパンなどキレイめパンツにスポーツサンダルを合わせた着こなしもお勧め。
  歩きやすさとお洒落を意識したレディースコーデなら、ワイドパンツやTシャツワンピでデイリースタイル。レギンス合わせやクライミングショーツでスポーツ&カジュアルに。スキニーパンツやスカート、ドレープ感のあるシャツワンピでスタイリッシュな着こなしにもSHAKAのスポーツサンダルは相性抜群。

  春や秋口にはお気に入りの靴下で合わせたソックスコーデで街や旅行に・・・
  夏には素足でアウトドアやフェス・・・

  普段履きのデイリーユースから、一人でもみんなでも楽しい旅行、サンダルシーズンならではのアクティブシーン。
  シンプルなデザインと機能性を併せ持ち、ライフスタイルに合わせたシーンとスタイリングで、この春夏の皆様のお供として活躍してくれる1足となっています。


  No. SK-221
  MATERIAL 甲:ポリエステル 底:合成底
  MADE IN CHINA
  MORE INFOMATION
 • SHAKA NEW LOGO CONCEPT

  「シャカ」は、2023SSからリニューアルいたします。

  SHAKA シャカ フットウェアブランド スポーツサンダル スニーカーサンダル シューズ ブーツ スポーツ サンダル メンズ レディース ユニセックス キッズ 旅行 アウトドア 街履き 春 夏 秋 冬 SHAKA公式サイト SHAKA公式オンラインストア
  このロゴマークは『行こう。自由だ。』というSHAKAのメッセージを視覚化したものであり、新しいVISIONのシンボルです。

  丸いフォルムは豊かな地球を、柔らかな曲線は縦横無尽に自由に地球の隅々まで歩き回る姿や辿った足跡を表現しています。

  また、上部の鋭角を雄大な山脈に、下部の曲線を重なる波と見立てることで、SHAKAを履くことで手にできる新しい世界の風景と見ることもできます。
 • PRODUCT DESCRIPTION

  DAILY-URBAN — 取り外しのできるキルト飾りが夏のシンプルスタイルに華を添えてくれるSHAKAのスポサン

  SHAKA シャカ サンダル フットウェア スポーツサンダル スポサン シューズ スニーカーサンダル ブーツ メンズ レディース ユニセックス キッズ 春 夏 秋 冬 SHAKA公式サイト SHAKA公式オンラインストア
  シンプルな2本テープのコンビネーションがアーバンな印象のSHAKA(シャカ)定番スポーツサンダルにトレンド感もあるキルトを組み合わせた、2022年に登場しメディアでも話題を集めメンズ・レディースともに大好評を得た4wayスポサン『WEEKENDER KILT(ウィークエンダーキルト)』。

  アッパーの太さが異なるウェビングテープのベルクロでフィット感を調整できる、スタイリングを選ばないベーシックなデザインのスポーツサンダルをベースに、取り外しができるトラッド感のあるキルトパーツを装着。
  かかと部分のバックストラップもサイドのフックで取り外し可能になっており、しっかりホールドさせてスポサンらしくアクティブに履いても、外して気楽につっかけ感覚でも歩きやすいスライドサンダルとしてもお楽しみいただける嬉しい4way仕様のキルトサンダルになっています。

  ストラップ部分にはサステナブルな再生素材のリサイクルポリエステル繊維を使用し、強度と足当たりの良さを両立するベストなバランスを探り、コットンライクな風合いでナチュラルなルックスに仕上げました。

  アウトソールにはSHAKAを象徴するサメの歯のような形状が街履きでもアウトドアの地面でも高いグリップ力と誇る、オリジナルソールを使用。
  つま先のバンパー、足裏にフィットする土踏まずの適度な反り返りが特徴的なアイコニックなソールデザインとなっています。
  ミッドソールにはクッション性に優れたEVA素材を使用し、足の運びを楽にしてくれて軽快で歩きやすい快適な履き心地をサポートしてくれます。

  2023年春夏はブラックやモカ、トープの落ち着いた色合いの定番カラーに程よく足元にワンポイントを添えてくれる新色のデニムを加え、ワントーンで大人な印象のユニセックスでお楽しみいただける全4色展開のスポサンに。
  丸洗いも可能なので衛生面やにおい対策もしやすい点も嬉しいポイント。

  カジュアルなメンズスタイルならデニムやミリタリーパンツでラフに、アーバンアクティブに決めるならトラックパンツやスウェットショートパンツで。スラックスやチノパンなどキレイめパンツにスポーツサンダルを合わせた着こなしもお勧め。
  歩きやすさとお洒落を意識したレディースコーデなら、ワイドパンツやTシャツワンピでデイリースタイル。レギンス合わせやクライミングショーツでスポーツ&カジュアルに。スキニーパンツやスカート、ドレープ感のあるシャツワンピでスタイリッシュな着こなしにもSHAKAのスポーツサンダルは相性抜群。

  春や秋口にはお気に入りの靴下で合わせたソックスコーデで街や旅行に・・・
  夏には素足でアウトドアやフェス・・・

  普段履きのデイリーユースから、一人でもみんなでも楽しい旅行、サンダルシーズンならではのアクティブシーン。
  シンプルなデザインと機能性を併せ持ち、ライフスタイルに合わせたシーンとスタイリングで、この春夏の皆様のお供として活躍してくれる1足となっています。


  No. SK-221
  MATERIAL 甲:ポリエステル 底:合成底
  MADE IN CHINA
  MORE INFOMATION
 • FUNCTION

  機能

  • SHAKAが誇るオリジナルSOLE
  • Recycled PET WEBBING TAPE
  • ATTENTION
  • SOLE TYPE

   ORIGINAL SOLE TYPE

   SHAKAを象徴するオリジナルパターンのアウトソールです。サメの歯のような形状のシャークトゥースグリップはグリップ力抜群です。つま先のバンパー、土踏まずの反り返りと特徴のあるアイコニックなアウトソールです。

  • alternate text

   "WALK THE SUSTAINABLE WAY"

   SHAKAはサスティナブルの取り組みとして、ポリプロピレン(ウェビング)テープに、GLOBAL RECYCLED STANDARDの審査を通った、使用済ペットボトルから再生されたリサイクルポリエステル繊維を使用しています。

  • 【ご注意ください】

   ※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度、お手持ちのスマートフォン、PCの画面設定により実物と色味が異なる場合がございます。 またサンプルを使用して撮影をしている場合表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。 ※着用、お取り扱いの際は、商品についている品質表示とアテンションタグを必ずご確認下さい。

  • SHAKAが誇るオリジナルSOLE
  • Recycled PET WEBBING TAPE
  • ATTENTION
  • alternate text

   ORIGINAL SOLE TYPE

   SHAKAを象徴するオリジナルパターンのアウトソールです。サメの歯のような形状のシャークトゥースグリップはグリップ力抜群です。つま先のバンパー、土踏まずの反り返りと特徴のあるアイコニックなアウトソールです。

  • alternate text

   "WALK THE SUSTAINABLE WAY"

   SHAKAはサスティナブルの取り組みとして、ポリプロピレン(ウェビング)テープに、GLOBAL RECYCLED STANDARDの審査を通った、使用済ペットボトルから再生されたリサイクルポリエステル繊維を使用しています。

  • 【ご注意ください】

   ※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度、お手持ちのスマートフォン、PCの画面設定により実物と色味が異なる場合がございます。 またサンプルを使用して撮影をしている場合表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。 ※着用、お取り扱いの際は、商品についている品質表示とアテンションタグを必ずご確認下さい。

  • 品番 品名 SK-221 WEEKENDER KILT
   ソール ORIGINAL SOLE
   素材 甲:ポリエステル 底:合成底
   原産国 CHINA
   FITTING 普通
  • ORIGINAL SOLE
   Size(US) 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   Size(cm) 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   足長(mm) 220 231 238 247 257 266 276 285 295
   幅(mm) 69 71 73 75 79 82 85 89 92
   ヒール高さ(mm) 35 35 35 35 35 35 35 35 35

   ※寸法は参考値としてご利用ください。

   ※足長(mm)、幅(mm)はインソール部にて計測しています。

   幅(mm)はバンド差し込み間の寸法となります。

   ※生産時の部材や仕様による個体差、採寸時の測定個人差による多少の寸法誤差があります。

  • 23FW POP-UP STORE

   SHAKA(シャカ)の秋冬ポップアップストアが開催

   開催情報や会場限定のイベントなどをご案内。

   特設ページ 
  • SHAKA公式LINE

   新規友だち追加で「1000円OFFクーポン」プレゼント

   新作商品情報やお得なキャンペーン情報などを配信。

   友だち追加 
  • FUR COLLECTION

   シャカ公式ストア限定のファーコレクションが登場

   ファー付きサイドゴアブーツ&初のウールインソール。

   特集ページ 

  レビュー

  Customer Reviews

  Based on 2 reviews
  100%
  (2)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  リョウコ 塩田
  買って良かった

  友人が履いていて、まずデザインに一目ぼれで購入しました。甲のフリンジ?でサンダルから断然おしゃれ度が上がる感じがして気に入っています。私は22.5なのですが、後ろのマジックテープを一番きつくしてはいているのですが、そうするとマジックテープに重なる部分が少なくなり時々外れる時があります。個々が少し難点。サイズ小さい人用には何かアイデアあると嬉しいです。

  f
  fm
  かわいく機能的

  届いてみたらとても可愛くて気に入っています。
  社内ではくるぶしのストラップを外してスリッパ状態で履けます。
  ストラップがやや余りがちなので、試し履きは必須です。