?
SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア
SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア [ 予約 2023年2月上旬 入荷予定 ] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240 - SHAKA(シャカ)公式オンラインストア
セール

SHAKA(シャカ)公式オンラインストア

[SALE/対象外有り] SHAKA スニーカー サンダル TABLE MOUNTAIN AT [メンズ/レディース] [2023 春夏] SK-240

通常価格 ¥12,320
通常価格 ¥17,600 セール価格 ¥12,320
セール 売り切れ
税込み。 配送料はチェックアウト時に計算されます。
 
Color
Size
    
   
  
 • SHAKA NEW LOGO CONCEPT

  「シャカ」は、2023SSからリニューアルいたします。

  このロゴマークは『行こう。自由だ。』というSHAKAのメッセージを視覚化したものであり、新しいVISIONのシンボルです。

  丸いフォルムは豊かな地球を、柔らかな曲線は縦横無尽に自由に地球の隅々まで歩き回る姿や辿った足跡を表現しています。

  また、上部の鋭角を雄大な山脈に、下部の曲線を重なる波と見立てることで、SHAKAを履くことで手にできる新しい世界の風景と見ることもできます。
 • PRODUCT DESCRIPTION

  EXTRA-OUTDOOR — サンダルの軽快さはそのままにスニーカー感覚で街履きでもアウトドアフィールドでも遊びまわれる最高の履き心地を実現したSHAKAのスニサン

  商品画像は一部サンプル品を使用しております。
  (画像左下に「SAMPLE IMAGE」と入っているもの)
  左下にテキストが入っていない画像が実際の商品となります。
  予めご了承ください。


  SHAKA(シャカ)ならではのスポーツサンダルの手軽さとスニーカーの安定性を兼ね備えた2023SSの新作スニーカーサンダル=スニサン『TABLE MOUNTAIN AT (テーブルマウンテンAT)』。


  SHAKA初のスニーカーサンダルとしてメンズ&レディースともに人気を博した「OTTER TRAIL AT オッタートレイルAT」に続く第2弾スニサンとして登場。

  TABLE MOUNTAIN(テーブルマウンテン)はトレッキングコースも有名な南アフリカの地名に由来します。
  本革のような風合いで耐久性のあるPUレザー&通気性の良いメッシュ素材に、伸縮性のあるコードを組み合わせたアウトドアスタイルのアッパーデザインが印象的なスニーカーサンダル。
  甲と踵のストラップ、そしてコードで簡単にフィット感を調整していただけるのでシューズ感覚で履いただけます。

  サンダルとスニーカーを掛け合わせたシューズライクなスポサンデザインながら、ヒールストラップは着脱可能になっているので、外してスライドサンダルとしてもお楽しみいただけます。
  しっかりと歩き回る街履きや旅先、フェスではストラップを付けてスニーカーサンダルとしてお使いいただき、ストラップを外せばちょっとソコまでの普段履きやBBQでのチルタイム、キャンプシーンにも便利なスポーツサンダルとしても履ける2way仕様で、気分で履きこなしに変化を付けられるのも嬉しいポイント。

  中敷き(インソール)には高い抗菌・防臭効果、通気性、クッション性の高い SHAKA IN-FOAM を採用し快適な履き心地を実現。取り外しも出来るので、家に帰ったらインソールを外して乾かしたり、定期的に洗うことで衛生面やにおい対策もしやすい仕様になっています。
  ソールには全地形対応でグリップ力、クッション性が高い ALL-TERRAIN(AT) SOLE を使用。普段のコンクリートもアウトドアフィールドでの地面でも歩きやすく快適な歩行をサポートしてくれます。

  カジュアルなメンズスタイルならデニムやミリタリーパンツでラフに、アーバンアクティブに決めるならトラックパンツやスウェットショートパンツで。スラックスやチノパンなどキレイめパンツにスニサンを合わせた着こなしもお勧め。
  歩きやすさとお洒落を意識したレディースコーデなら、ワイドパンツやTシャツワンピでデイリースタイル。レギンス合わせやクライミングショーツでスポーツ&カジュアルに。スキニーパンツやスカート、ドレープ感のあるシャツワンピでスタイリッシュな着こなしにもSHAKAのシューズは相性抜群。

  春や秋口にはお気に入りの靴下で合わせたソックスコーデで街や旅行に・・・
  夏には素足でアウトドアやフェス・・・

  普段履きのデイリーユースから、一人でもみんなでも楽しい旅行、スポーツサンダルシーズンならではのアウトドアやアクティブシーン。
  シンプルなデザインと機能性、スニーカー×サンダルのデザイン性を併せ持ち、ライフスタイルに合わせたシーンとスタイリングで、この春夏の皆様のお供として活躍してくれる1足となっています。


  No. SK-240
  MATERIAL 甲:合成皮革 底:合成底
  MADE IN CHINA
  MORE INFOMATION
 • SHAKA NEW LOGO CONCEPT

  「シャカ」は、2023SSからリニューアルいたします。

  SHAKA シャカ フットウェアブランド スポーツサンダル スニーカーサンダル シューズ ブーツ スポーツ サンダル メンズ レディース ユニセックス キッズ 旅行 アウトドア 街履き 春 夏 秋 冬 SHAKA公式サイト SHAKA公式オンラインストア
  このロゴマークは『行こう。自由だ。』というSHAKAのメッセージを視覚化したものであり、新しいVISIONのシンボルです。

  丸いフォルムは豊かな地球を、柔らかな曲線は縦横無尽に自由に地球の隅々まで歩き回る姿や辿った足跡を表現しています。

  また、上部の鋭角を雄大な山脈に、下部の曲線を重なる波と見立てることで、SHAKAを履くことで手にできる新しい世界の風景と見ることもできます。
 • PRODUCT DESCRIPTION

  EXTRA-OUTDOOR — サンダルの軽快さはそのままにスニーカー感覚で街履きでもアウトドアフィールドでも遊びまわれる最高の履き心地を実現したSHAKAのスニサン

  SHAKA シャカ サンダル フットウェア スポーツサンダル スポサン シューズ スニーカーサンダル ブーツ メンズ レディース ユニセックス キッズ 春 夏 秋 冬 SHAKA公式サイト SHAKA公式オンラインストア
  商品画像は一部サンプル品を使用しております。
  (画像左下に「SAMPLE IMAGE」と入っているもの)
  左下にテキストが入っていない画像が実際の商品となります。
  予めご了承ください。


  SHAKA(シャカ)ならではのスポーツサンダルの手軽さとスニーカーの安定性を兼ね備えた2023SSの新作スニーカーサンダル=スニサン『TABLE MOUNTAIN AT (テーブルマウンテンAT)』。


  SHAKA初のスニーカーサンダルとしてメンズ&レディースともに人気を博した「OTTER TRAIL AT オッタートレイルAT」に続く第2弾スニサンとして登場。

  TABLE MOUNTAIN(テーブルマウンテン)はトレッキングコースも有名な南アフリカの地名に由来します。
  本革のような風合いで耐久性のあるPUレザー&通気性の良いメッシュ素材に、伸縮性のあるコードを組み合わせたアウトドアスタイルのアッパーデザインが印象的なスニーカーサンダル。
  甲と踵のストラップ、そしてコードで簡単にフィット感を調整していただけるのでシューズ感覚で履いただけます。

  サンダルとスニーカーを掛け合わせたシューズライクなスポサンデザインながら、ヒールストラップは着脱可能になっているので、外してスライドサンダルとしてもお楽しみいただけます。
  しっかりと歩き回る街履きや旅先、フェスではストラップを付けてスニーカーサンダルとしてお使いいただき、ストラップを外せばちょっとソコまでの普段履きやBBQでのチルタイム、キャンプシーンにも便利なスポーツサンダルとしても履ける2way仕様で、気分で履きこなしに変化を付けられるのも嬉しいポイント。

  中敷き(インソール)には高い抗菌・防臭効果、通気性、クッション性の高い SHAKA IN-FOAM を採用し快適な履き心地を実現。取り外しも出来るので、家に帰ったらインソールを外して乾かしたり、定期的に洗うことで衛生面やにおい対策もしやすい仕様になっています。
  ソールには全地形対応でグリップ力、クッション性が高い ALL-TERRAIN(AT) SOLE を使用。普段のコンクリートもアウトドアフィールドでの地面でも歩きやすく快適な歩行をサポートしてくれます。

  カジュアルなメンズスタイルならデニムやミリタリーパンツでラフに、アーバンアクティブに決めるならトラックパンツやスウェットショートパンツで。スラックスやチノパンなどキレイめパンツにスニサンを合わせた着こなしもお勧め。
  歩きやすさとお洒落を意識したレディースコーデなら、ワイドパンツやTシャツワンピでデイリースタイル。レギンス合わせやクライミングショーツでスポーツ&カジュアルに。スキニーパンツやスカート、ドレープ感のあるシャツワンピでスタイリッシュな着こなしにもSHAKAのシューズは相性抜群。

  春や秋口にはお気に入りの靴下で合わせたソックスコーデで街や旅行に・・・
  夏には素足でアウトドアやフェス・・・

  普段履きのデイリーユースから、一人でもみんなでも楽しい旅行、スポーツサンダルシーズンならではのアウトドアやアクティブシーン。
  シンプルなデザインと機能性、スニーカー×サンダルのデザイン性を併せ持ち、ライフスタイルに合わせたシーンとスタイリングで、この春夏の皆様のお供として活躍してくれる1足となっています。


  No. SK-240
  MATERIAL 甲:合成皮革 底:合成底
  MADE IN CHINA
  MORE INFOMATION
 • FUNCTION

  機能

  • SHAKAが誇るオリジナルSOLE
  • オリジナル IN-SOLE
  • ATTENTION
  • SOLE TYPE

   ALL-TERRAIN(AT) SOLE TYPE

   ATとはALL TERRAIN[全地形対応型]の意味で、底材にEVAインジェクションを使用し、軽量化とクッション性が向上。底面中央にSHAKAのアイコンでもあるシャークトゥースグリップを進化させたラバー素材を使用し、全方向へのグリップアプローチを可能にしました。

  • alternate text

   SHAKA IN-FOAM

   「SHAKA IN-FOAM」
   リサイクルゴムを含むウレタンを発砲剤で膨らませて作ったオープンセル構造のポリウレタンフォームで、細かい無数の穴が空いた耐久性の高いインソールです。独自配合によりクッション性が非常に高く、耐久性も兼ね備えているので、ヘタリ感が全くなく適度な硬さで足の裏をサポートして歩行時のパフォーマンスを最大限に手助けしてくれます。オープンセル構造により通気性が抜群で、抗菌・防臭効果も高く、快適な足入れをお約束します。

  • 【ご注意ください】

   ※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度、お手持ちのスマートフォン、PCの画面設定により実物と色味が異なる場合がございます。 またサンプルを使用して撮影をしている場合表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。 ※着用、お取り扱いの際は、商品についている品質表示とアテンションタグを必ずご確認下さい。

  • SHAKAが誇るオリジナルSOLE
  • オリジナル IN-SOLE
  • ATTENTION
  • alternate text

   ALL-TERRAIN(AT) SOLE TYPE

   ATとはALL TERRAIN[全地形対応型]の意味で、底材にEVAインジェクションを使用し、軽量化とクッション性が向上。底面中央にSHAKAのアイコンでもあるシャークトゥースグリップを進化させたラバー素材を使用し、全方向へのグリップアプローチを可能にしました。

  • alternate text

   SHAKA IN-FOAM

   「SHAKA IN-FOAM」
   リサイクルゴムを含むウレタンを発砲剤で膨らませて作ったオープンセル構造のポリウレタンフォームで、細かい無数の穴が空いた耐久性の高いインソールです。独自配合によりクッション性が非常に高く、耐久性も兼ね備えているので、ヘタリ感が全くなく適度な硬さで足の裏をサポートして歩行時のパフォーマンスを最大限に手助けしてくれます。オープンセル構造により通気性が抜群で、抗菌・防臭効果も高く、快適な足入れをお約束します。

  • 【ご注意ください】

   ※掲載画像の商品の色味は、屋外や屋内の光の照射や角度、お手持ちのスマートフォン、PCの画面設定により実物と色味が異なる場合がございます。 またサンプルを使用して撮影をしている場合表示のサイズ感と実物は若干異なる場合もございますので、予めご了承ください。 ※着用、お取り扱いの際は、商品についている品質表示とアテンションタグを必ずご確認下さい。

  • 品番 品名 SK-240 TABLE MOUNTAIN AT
   ソール ALL-TERRAIN(AT) SOLE
   素材 甲:合成皮革 底:合成底
   原産国 CHINA
   FITTING 普通
  • ALL-TERRAIN SOLE
   Size(US) 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   Size(cm) 22 23 24 25 26 27 28 29 30
   足長(mm) 233 243 253 263 273 283 293 303 313
   幅(mm) 74.5 77 79.5 82 84.5 87 89.5 92 94.5
   ヒール高さ(mm) 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5

   ※寸法は参考値としてご利用ください。

   ※足長(mm)、幅(mm)はインソール部にて計測しています。

   幅(mm)はバンド差し込み間の寸法となります。

   ※生産時の部材や仕様による個体差、採寸時の測定個人差による多少の寸法誤差があります。

  • 23FW POP-UP STORE

   SHAKA(シャカ)の秋冬ポップアップストアが開催

   開催情報や会場限定のイベントなどをご案内。

   特設ページ 
  • SHAKA公式LINE

   新規友だち追加で「1000円OFFクーポン」プレゼント

   新作商品情報やお得なキャンペーン情報などを配信。

   友だち追加 
  • FUR COLLECTION

   シャカ公式ストア限定のファーコレクションが登場

   ファー付きサイドゴアブーツ&初のウールインソール。

   特集ページ 

  レビュー

  Customer Reviews

  Based on 1 review
  100%
  (1)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  M
  MASA
  とにかくかっこいい

  かっこよくて履き心地が良く、サンダルとしてもスニーカーとしても履けるなんて最高です。
  この夏はヘビロテです。